Regulamin usługi

1. Uwagi ogólne
1. Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY) lub Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS)
2. Adres Usługodawcy C-Traffic H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096AS, Amsterdam, Holandia.
3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
• GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
• SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
• SMS MT – Short Messaging Service Mogile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS/MMS MT;
• produkty multimedialne – produkty dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne w serwisie cool4mob.com/country/pl-pl/ , oferowane za pośrednictwem Serwisów Premium SMS MT;
• link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.
4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium MT na którykolwiek z numerów Premium SMS/MMS MT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Usługi
1. Usługę można aktywować poprzez wysłanie na wskazany numer specjalny wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie serwisu (opłata za SMS aktywujący dla sieci ORANGE /T-Mobile zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM , koszt opłaty aktywacyjnej dla sieci PLUS wynosi 0 PLN ) lub wpisując kod aktywacyjny PIN, który jest przesyłany po rozwiązaniu zadania.
2. Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
3. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano u dołu strony.
4. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu
5. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu
6. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP KEYWORD, na numer Short code ( koszt za SMS wynosi 0 PLN).
7. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie
8. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM
9. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis
10. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów
11. W przypadku serwisów Użytkownicy otrzymają szansą na wygranie dodatkowej nagrody (IPhone lub IPad) zgodnie z komunikatem na stronie www. Po zakończeniu 6 miesięcznego etapu promocji uczestnicy otrzymają wiadomośc SMS z pytaniem konkursowym. Laureatem nagrody zostanie Uczestnik, który odeśle wiadomość SMS z odpowiedzią w najkrótszym czasie. Czas będzie mierzony od chwili otrzymania pytania konkursowego do momentu udzielenia odpowiedzi. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska taki sam czas odpowiedzi, nagrodę wygrywa osoba, która aktywowała serwis MT jako pierwsza
13. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)15. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego
14. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione
15. Reklamacje dotyczące Serwisu MT należy przesłać na adres poczty e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, którego reklamacja dotyczy oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu drogą e-mail. Reklamacje złożone w formie innej niż drogą email, a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Odpowiedzialność
1. Conversion Traffic b.v. oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie
2. Conversion Traffic b.v. nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy
3. Conversion Traffic b.v. nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Conversion Traffic b.v. uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia system
4. Niezależnie od powyższych ustaleń Conversion Traffic b.v. ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Conversion Traffic b.v. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
5. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność
6. Conversion Traffic b.v. zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych
7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Conversion Traffic b.v. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne

4. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne
2. Conversion Traffic b.v. zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.cool4mob.com. i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

 

informacje_uslugi

 

 

 

© 2013 Conversion Traffic